Win 01

Bắt đầu từ
100,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 1
 • RAM 1GB
 • Disk 15GB
 • Backup Hàng tuần

Win 02

Bắt đầu từ
170,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2
 • RAM 2GB
 • Disk 30GB
 • Backup Hàng tuần

Win 03

Bắt đầu từ
220,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 3
 • RAM 3GB
 • Disk 15GB
 • Backup Hàng tuần

Win 04

Bắt đầu từ
250,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2
 • RAM 4GB
 • Disk 20GB
 • Backup Hàng tuần

Win 05

Bắt đầu từ
320,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4
 • RAM 4GB
 • Disk 15GB
 • Backup Hàng tuần

Win 06

Bắt đầu từ
520,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4
 • RAM 8GB
 • Disk 20GB
 • Backup Hàng tuần