VPS dùng nuôi acc, chạy tool

Win 01 0 Available
 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 02 0 Available
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 03 0 Available
 • 2 CPU
 • 3GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 04 0 Available
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 05 0 Available
 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup
Win 06 0 Available
 • 4 CPU
 • 8GB RAM
 • 20GB Disk
 • Hàng tuần Backup