Dịch vụ tại BNIX.VN

Chuyển tên miền về BNIX

Chuyển tên miền có nghĩa rằng bạn sẽ thực hiện chuyển tên miền đang sử dụng từ một nhà cung cấp khác sang BNIX quản lý và sử dụng.*

chuyển tên miền lẻ

* Không bao gồm các đuôi tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký và tên miền còn thời hạn dưới 30 ngày