BMAIL-01

19,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 5GB Mail Storage
Tối đa 1 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày

BMAIL-02

49,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 20GB Mail Storage
Tối đa 5 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày

BMAIL-03

99,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 45GB Mail Storage
Tối đa 15 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày

BMAIL-04

199,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 95GB Mail Storage
Tối đa 30 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày

BMAIL-05

299,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 145GB Mail Storage
Tối đa 45 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày

BMAIL-06

399,000 VNĐ
1 tháng

Tối đa 200GB Mail Storage
Tối đa 60 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày