Dịch vụ tại BNIX.VN

Reseller NVME Hosting

RN-01
259,000 VNĐ
1 tháng
50GB NVME Enterprise
Tối đa 10 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-02
499,000 VNĐ
1 tháng
80GB NVME Enterprise
Tối đa 20 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-03
699,000 VNĐ
1 tháng
110GB NVME Enterprise
Tối đa 30 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-04
990,000 VNĐ
1 tháng
140GB NVME Enterprise
Tối đa 40 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-05
1,199,000 VNĐ
1 tháng
170GB NVME Enterprise
Tối đa 50 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-06
1,499,000 VNĐ
1 tháng
200GB NVME Enterprise
Tối đa 60 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
RN-07
1,999,000 VNĐ
1 tháng
280GB NVME Enterprise
Tối đa 80 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng