RN-01

259,000 VNĐ
1 tháng

50GB NVME Enterprise
Tối đa 10 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-02

499,000 VNĐ
1 tháng

80GB NVME Enterprise
Tối đa 20 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-03

699,000 VNĐ
1 tháng

110GB NVME Enterprise
Tối đa 30 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-04

990,000 VNĐ
1 tháng

140GB NVME Enterprise
Tối đa 40 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-05

1,199,000 VNĐ
1 tháng

170GB NVME Enterprise
Tối đa 50 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-06

1,499,000 VNĐ
1 tháng

200GB NVME Enterprise
Tối đa 60 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

RN-07

1,999,000 VNĐ
1 tháng

280GB NVME Enterprise
Tối đa 80 Account
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL