Host 01

800,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 1.5GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Domain 1
 • Database Unlimited
 • SSL Free
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • IO 15 MB/s
 • IOPS 10240
 • CPU 1
 • RAM 1 GB

Host 03

1,000,000 VNĐ
6 tháng
 • SSD 5GB
 • Bandwidth Unlimited
 • Domain 5
 • Database Unlimited
 • SSL Free
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • IO 15MB/s
 • IOPS 10240
 • CPU 2
 • RAM 2 GB

Unlimited 01

2,800,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • SSL Free
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • IO 15MB/s
 • IOPS 5120
 • Inode 250.000
 • CPU 2
 • RAM 2GB

Unlimited 02

2,000,000 VNĐ
6 tháng
 • SSD Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Domain Unlimited
 • Database Unlimited
 • SSL Free
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • IO 15MB/s
 • IOPS 10240
 • Inode 500.000
 • CPU 2
 • RAM 2 GB